Viktigt att prata om sex bland hemlösa

Hemlösa blir oftare sexuellt utsatta än andra. Foto Hasse Holmberg / TT

Uppdaterad: 20 april, 2017 18:47

I en ny rapport sammanfattas det unika projektet Snacka sex, ett projekt som har gett hemlösa möjlighet att prata om sex, relationer, utsatthet och droger. Enligt rapporten har behovet av samtal varit stort

Under hösten 2015 startade projektet Snacka sex som gett hemlösa på boenden i Göteborg möjlighet att delta i gruppsamtal kring sex och samlevnad. Under samtalen, med syfte att stärka sexuell hälsa hos vuxna personer som befinner sig i hemlöshet, har man har berört frågor kring kroppen, droger, relationer och sex.

– Sexuell hälsa bland socialt utsatta är en fråga ingen egentligen pratar om, men vi har sett en stark koppling mellan dessa och därför är det ett ämne som är viktigt att lyfta, säger Erika Wikström, projektledare.
Förutom gruppsamtalen har projektledarna Erika Wikström och Eva-Maria Eriksson också utbildat personalen i frågor om sexuell hälsa.
– En av de viktigaste delarna i projektet har varit att visa att det går att beröra dessa frågor i socialt arbete utan att behöva vara någon expert.

 

Snacka sex är det första projektet i Sverige som riktar sig till personer i hemlöshet och har finansierats av Folkhälsomyndigheten. Sammanlagt har sjutton gruppträffar genomförts på åtta olika boenden i Göteborg. Idén till Snacka sex kom under STINA-projektet, ett utbildningsprojekt med syfte att öka kunskap kring sexuell hälsa och missbruksbehandling. Men efter detta såg man förutom utbildningsdelen också ett stort behov av att nå ut till de boende.

– Vi måste prata mer om detta då det är en stor del av varför många har problem med till exempel missbruk. De flesta problem går att lösa bara genom att göra ämnet pratbart, säger Erika Wikström.

 

Hemlösa är ofta mer sexuellt utsatta än andra och projektet visade att en stor del av deltagarna hade erfarenhet av övergrepp och våld. För många var drogerna ett sätt att dämpa skamkänslor och ångest.
– Det är väldigt positivt att projektet öppnat upp för mer samtal kring ett ämne som varit väldigt privat och tabubelagt, och det måste vi fortsätta prata om, säger Erika Wikström.