Sverige kommer nå klimatmålen för 2020

Bild: Pixabay

Uppdaterad: 29 april, 2020 14:26

Sverige kommer att nå klimatmålen för 2020 skriver Naturvårdsverket. Utsläppsgapet har minskat 6 procentenheter jämfört med tidigare bedömningar.

Enligt Naturvårdsverket har minskningen av utsläppen på 6 procentenheter minskat mycket tack vare de riksdagsbeslut som togs mellan 1 juli 2018 och fram till december 2019. Många av dem  var bland annat flera klimatfördelaktiga beslut, bland annat att transportsektorn har förändrats.

 

Nu beräknar man att utsläppen inom stålindustrin och cementindustrin kommer att minska. Det finns även ett flertal projekt inom industrin med stor potential för utsläppsminskningar som inte är inkluderade i beräkningarna, eftersom de fortfarande befinner sig i en utvecklingsfas.

 

– Mycket återstår innan industrin är fossilfri, men vi ser att en kombination av EUs utsläppshandel och industriklivet, tillsammans med ett tydligt långsiktigt mål för Sveriges utsläpp, ger effekt och skapar förutsättningar för en positiv utveckling, säger Sara Almqvist, handläggare på Naturvårdsverket.

 

I Sverige märks det av att vi allt mer väljer energisnålare bilar, vilket ger ytterligare en positiv effekt på miljön. Utvecklingen har dock skett under en lång tid. I rapporten från Naturvårdsverket beskriver man att bara mellan åren 2018-2019 kan se en marginell förbättring av Sveriges utsläpp från personbilar.

 

 


 

Även om Sverige når klimatmålen för 2020 är det långt kvar att nå de mål som finns för 2045. Målen för 2045 är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990.

 

2018 låg Sveriges koldioxidutsläpp på 58,2 miljoner ton. Till år 2045 är målet att bara ha ett koldioxidutsläpp på 27-32 miljoner ton, något som Naturvårdsverket beror mycket på vilka nya riksdagsbeslut som kan tas och andra styrande medel.

 

Regeringen har som ambition att Sverige ska vara ett ledande
land i det globala arbetet med att genomföra Parisavtalet och även fortsatt vara en internationell förebild genom sitt nationella klimatarbete och genom att bidra med finansiering till åtgärder i utvecklingsländer.

 

 

 

För att världens länder ska kunna nå målen som sattes i Parisavtalet är det avgörande för länderna vad man gör för klimatet till år 2030. Även om alla länder skulle halvera utsläppen fram till 2030 skulle ändå inte målen för Parisavtalet uppnås. Därför handlar det om stora förändringar som måste ske för att avtalet ska kunna nå sina mål och framförallt hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, helst 1,5 grader.

 

Källa: Naturvårdssverket